Zasady korzystania

Wykonanie

Inne (8)
Kalkulatory dietetyczne (3)
Kuchenne porady (5)
Przepisy kulinarne (89)
Mięso (39)
Drób (16)
Ryby i owoce morza (7)
Wieprzowina (18)
Wołowina (1)
Nabiał (21)
Napoje (1)
Pizza (6)
Posiłek (62)
Kolacja (7)
Obiad (24)
Obiadokolacja (6)
Podwieczorek (5)
Przekąska (7)
Śniadanie (14)
Produkty zbożowe (32)
Słodycze i desery (21)
Warzywa i Owoce (32)
Chmurka tagów
boczek bułka tarta cebula chleb cukier kryształ cukier trzcinowy cukier waniliowy i wanilinowy czosnek drożdże piekarnicze filet z kurczaka jaja i przetwory z jaj jogurt naturalny kakao kasza gryczana kiełbasa majonez makaron marchewka margaryna masło ekstra śmietankowe i klarowane miód pszczeli mleko mąka kukurydziana mąka pszenna mąka żytnia ogórki kiszone konserwowe i korniszony olej rzepakowy oliwa z oliwek otręby pszenne owsiane i ryżowe pestki dyni pieczarki białe cremini i portobello pomidor płatki orkiszowe płatki owsiane płatki pszenne rodzynki ryż parboiled sałata schab ser biały ser żółty siemię lniane twaróg ziemniaki śmietana i śmietanka
(Oceń treść po przeczytaniu - proszę =) )
Loading...
Komentarze
Prywatność
Jak każ­demu użyt­kow­ni­kowi Inter­netu, zależy mi na pry­wat­no­ści swo­jej jak i innych. W celu uła­twie­nia admi­ni­stra­cji ser­we­rem, m.in. gene­ro­wa­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, ochrony przed wła­ma­niami, zbie­rane i ana­li­zo­wane są infor­ma­cje takie jak: publiczny adres IP, z któ­rego nastą­piło wej­ście na stronę, czas odwie­dzin, rodzaj i wer­sja prze­glą­darki inter­ne­to­wej oraz sys­temu ope­ra­cyj­nego po stro­nie użyt­kow­nika, itp.
Powyż­sze infor­ma­cje prze­cho­wy­wane są przez czas nie­okre­ślony i nie są prze­ka­zy­wane oso­bom nie­upo­waż­nio­nym.
W przy­padku komen­to­wa­nia tre­ści na blogu użyt­kow­nik może dobro­wol­nie podać adres e-mail (nie jest to konieczne), który nie jest upu­blicz­niany i służy jedy­nie do doraź­nego kon­taktu z admi­ni­stra­cją bloga. Na adres ten nie będą wysy­łane z bloga żadne wia­do­mo­ści pro­mo­cyjne ani rekla­mowe.
Ciasteczka
Bomba Kalo­ryczna korzy­sta z cia­ste­czek (cookies). Są to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­stowe wysy­łane przez ser­wer WWW i zapi­sy­wane po stro­nie użyt­kow­nika, zazwy­czaj w celach sta­ty­stycz­nych, rekla­mo­wych oraz w celu zapew­nie­nia popraw­nej inte­rak­cji witryny z użyt­kow­ni­kiem. Ze względu na współ­pracę z sie­ciami rekla­mo­wymi, mogą to być cia­steczka zewnętrz­nych pod­mio­tów, słu­żące m.in. dopa­so­wa­niu tre­ści reklamy do pre­fe­ren­cji odwie­dza­ją­cych.
Zmiany
Wszel­kie zmiany zasad korzy­sta­nia z bloga Bomba Kalo­ryczna będą poja­wiać się na tej stro­nie.
Zobacz podobne przepisy
Dzię­kuję za Twój komen­tarz
Odno­śniki
Źródło:http://bombakaloryczna.pl/zasady-korzystania