ßßß Cookit - przepis na Kruche ciasteczka gwiazdki z lukrem karmelowym

Kruche ciasteczka gwiazdki z lukrem karmelowym

nazwa

Wykonanie

Gwiazd­ki z lukrem kar­me­lo­wym to smacz­ne i bar­dzo słod­kie kru­che cia­stecz­ka. Jest przy nich spo­ro pra­cy i ocze­ki­wa­nia ale odwdzię­cza­ją się miod­ną sło­dy­czą roz­le­wa­ją­cą się po podniebieniu.
Dodat­ko­wą trud­no­ścią wyko­na­nia cia­ste­czek jest koniecz­ność wyko­rzy­sta­nia nie­co spe­cja­li­stycz­nych uten­sy­liów: elek­trycz­ne­go młyn­ka do kawy i meta­lo­wej krat­ki ze sta­li nie­rdzew­nej. Przy­dał­by się też trój­sz­czę­ko­wy chwy­tak do kostek cukru/oliwek pod­czas lukro­wa­nia ciasteczek.
300 g mąki pszen­nej 650,
150 g masła 82% (jeśli pożą­da­my maśla­ne­go sma­ku, a tak to może być margaryna),
50 g cukru pudru (zmie­lo­ne­go cukru kryształu),
1 całe jaj­ko kurze M‑ka,
1 pła­ska łyżecz­ka do her­ba­ty soli kuchennej,
1 pła­ska łyżecz­ka do her­ba­ty prosz­ku do pieczenia,
być może jed­na łyż­ka zim­nej wody.
Składniki na lukier karmelowy
300 g cukru pudru (zmie­lo­ne­go cukru kryształu),
50 g cukru kryształu,
1 duży cukier wanilinowy,
czu­bek łyżecz­ki do her­ba­ty soli kuchennej,
zim­na woda — do uzy­ska­nia pożą­da­nej konsystencji.
Jeśli nie zde­cy­do­wa­ły­śmy się na uży­cie goto­we­go cukru pudru, to cukier krysz­tał mie­li­my nie­wiel­ki­mi por­cja­mi w elek­trycz­nym młyn­ku do kawy, uprzed­nio dokład­nie oczysz­czo­nym z jej pozo­sta­ło­ści. Po zmie­le­niu cukier prze­sie­wa­my przez moż­li­wie drob­ne sit­ko, aby pozbyć się więk­szych krysz­tał­ków, któ­re może­my pod­dać ponow­ne­mu zmieleniu.
Z mąki pszen­nej, masła (lub mar­ga­ry­ny) o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej, cukru pudru, jaj­ka i pozo­sta­łych skład­ni­ków zagnia­ta­my dość zwar­te cia­sto. Powin­no dać się zaci­snąć w dło­ni. Jeśli cia­sto zbyt­nio się kru­szy, doda­je­my dosłow­nie 1 łyż­kę zim­nej wody. Jeśli jest zbyt luź­ne — dosy­pu­je­my odro­bi­nę mąki.
Cia­sto zawi­ja­my w folię lub papier per­ga­mi­no­wy i pozo­sta­wia­my w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej na ok. 1–2 h.
Cia­stecz­ka pie­cze­my na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do tem­pe­ra­tu­ry 200°C przez ok. 10 min. Gwiazd­ki powin­ny się tyl­ko leciut­ko zru­mie­nić. Naj­le­piej było­by, żeby jesz­cze pozo­sta­ły jasne z wierz­chu, ale już wyro­śnię­te upie­czo­ne w środ­ku — będą mia­ły naj­de­li­kat­niej­szy smak.
Przygotowanie lukru karmelowego
Robimy karmel — cukier palony
Na małym ogniu, na cał­ko­wi­cie meta­lo­wej patel­ni, bez żad­nych uszla­chet­nia­ją­cych powłok, roz­grze­wa­my 50 g cukru krysz­ta­łu. Gdy pro­ces kar­me­li­zo­wa­nia już się roz­pocz­nie, będzie miał dość dyna­micz­ny prze­bieg. Na razie uzbrój­my się w cier­pli­wość i przejdź­my do kolej­ne­go punktu.
W mię­dzy­cza­sie roz­grze­wa­nia cukru na patel­ni dno pła­skiej misecz­ki lub tale­rza wysy­pu­je­my war­stwą cukru krysz­ta­łu. Może­my zro­bić roz­ło­ży­ste, płyt­kie zagłę­bie­nie. Dzię­ki war­stwie cukru kar­mel nie przy­klei się do powierzch­ni i będzie­my mieć póź­niej uła­twio­ne zadanie.
Cukier na patel­ni powi­nien zacząć się roz­ta­piać. Roz­po­czy­na­my mie­sza­nie i obser­wu­je­my bar­wę masy. Na począt­ku będzie słom­ko­wa, póź­niej coraz ciem­niej­sza. Gdy roz­to­pio­ny cukier osią­gnie bar­wę bursz­ty­no­wą, wyle­wa­my go do przy­go­to­wa­nej wcze­śniej misecz­ki moż­li­wie pła­ską war­stwą i pozo­sta­wia­my do cał­ko­wi­te­go ostygnięcia.
Kar­mel łamie­my na drob­ne kawał­ki i mie­li­my w młyn­ku do kawy na proszek.
Robimy lukier
Uwa­ga! W prze­pi­sie zamiast wody, może­my użyć mle­ka kro­wie­go. Lukier będzie miał wte­dy deli­kat­nie krów­ko­wy posmak, ale cia­stecz­ka mogą oka­zać się nie­co bar­dziej podat­ne na ząb czasu.
Cukier puder, zmie­lo­ny młyn­kiem do kawy, cukier wani­li­no­wy i kar­mel roz­cie­ra­my łyż­ką z 2 łyż­ka­mi zim­nej wody. Doda­jąc kolej­ne por­cje wody (po łyż­ce) dąży­my do uzy­ska­nia kon­sy­sten­cji gęstej śmie­ta­ny, ale nie majo­ne­zu. Dal­szą pra­cę może­my sobie uła­twić uży­wa­jąc mik­se­ra i trze­pacz­ki. Teo­re­tycz­nie roz­cie­ra­nie przez kil­ka — kil­ka­na­ście minut powin­no dopro­wa­dzić do uzy­ska­nia bar­dzo gład­kiej kon­sy­sten­cji — mnie nie star­czy­ło cierpliwości 😉
Jeże­li lukier w trak­cie lukro­wa­nia nam zgęst­nie­je wystar­czy roz­mie­szać go z odro­bi­ną wody. Wystar­czy łyżecz­ka do herbaty.
W końcu gwiazdki z lukrem
Cia­stecz­ka zanu­rza­my w lukrze kar­me­lo­wym i odkła­da­my na meta­lo­wą krat­kę, np. taką do gril­lo­wa­nia w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej, do cał­ko­wi­te­go obciek­nię­cia. Po skry­sta­li­zo­wa­niu lukier będzie jesz­cze wil­got­ny i zim­ny, ale na tyle wytrzy­ma­ły, że lukro­wa­ne cia­stecz­ka może­my prze­ło­żyć na papier do pie­cze­nia i pozo­sta­wić do cał­ko­wi­te­go wyschnię­cia w cie­płym miej­scu przez ok. 2 godziny.
Jeśli kru­che cia­stecz­ka gwiazd­ki z lukrem kar­me­lo­wym Ci się uda­ły, podziel się pro­szę wra­że­nia­mi w komen­ta­rzach. Jeśli nie — cen­ne będą wszel­kie uwa­gi, co da mi pole do zmo­dy­fi­ko­wa­nia prze­pi­su. Smacznego!
Zobacz podobne przepisy
Kru­che cia­stecz­ka bez pieczenia
Szyb­kie cia­stecz­ka poma­rań­czo­we — Kru­che cia­stecz­ka ze skór­ką pomarańczową
Kru­che cia­stecz­ka truskawkowe
Pro­ste cia­stecz­ka kru­che z nadzieniem
Kru­che cytry­no­we cia­stecz­ka z mikrofali
Cia­stecz­ka piw­ne z nadzie­niem serowym
Cia­stecz­ka czekoladowe
Cia­stecz­ka sero­we z cukrem
Cia­stecz­ka owsia­ne z żura­wi­ną i masłem
Cia­stecz­ka orze­cho­we z orzesz­ka­mi ziemnymi
Źródło:https://bombakaloryczna.pl/kruche-ciasteczka-gwiazdki-z-lukrem-karmelowym