ßßß Cookit - przepis na Ciasteczka orzechowe z orzeszkami ziemnymi

Ciasteczka orzechowe z orzeszkami ziemnymi

nazwa

Wykonanie

Cia­steczka orze­chowe to kolejna waria­cja na temat cia­stek kru­chych. Jeśli tylko nie prze­sa­dzimy z pie­cze­niem, wycho­dzą bar­dzo smaczne, z nutą orze­chową w tle.
Cie­ka­wostka
170 g mąki pszen­nej 650,
150 g mar­ga­ryny,
125 g cukru,
50 g łuska­nych, nie­so­lo­nych orzesz­ków ziem­nych,
1 jajko (M-ka),
szczypta soli kuchen­nej.
Orzeszki ziemne mie­limy na drobno w malak­se­rze. Jeśli tako­wego nie posia­damy, możemy dokład­nie posie­kać je nożem. Ze zmie­lo­nych fistasz­ków i pozo­sta­łych skład­ni­ków zagnia­tamy cia­sto na cia­steczka orze­chowe . Cia­sto roz­wał­ko­wu­jemy na gru­bość ok 0,5 cm i wykra­wacz­kami wyci­namy zeń pożą­dane kształty.
Cia­steczka orze­chowe ukła­damy na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia i wsa­dzamy do pie­kar­nika roz­grza­nego do 200°C na ok. 15 min . Koniecz­nie pil­nu­jemy, aby cia­steczka za bar­dzo się nie zru­mie­niły, bo wtedy zatracą swój orze­chowy aro­mat, i będą sma­ko­wać jak zwy­czajne kru­che cia­steczka. Smacz­nego!
Cia­steczka orze­chowe z orzesz­kami ziem­nymi
Skład­niki:
17 dag mąki pszen­nej 650
15 dag mar­ga­ryny
12,5 dag cukru
5 dag łuska­nych, nie­so­lo­nych orzesz­ków ziem­nych
1 jajko kurze (M-ka)
szczypta soli kuchen­nej
Źródło:http://bombakaloryczna.pl/ciasteczka-orzechowe-orzeszkami-ziemnymi