Pieczone udka z kurczaka

nazwa

Składniki

Wykonanie

Pie­czone udka z kur­czaka są pra­wie “samo­ob­słu­gowe”. Roboty przy nich nie­zbyt wiele, a już po nie­spełna godzi­nie pie­cze­nia można się cie­szyć smacz­nym, pożyw­nym posił­kiem.
W kwe­stii for­mal­nej: ta część kur­czaka, która przy­po­mina maczugę dla kra­snali to pod­udzie. Udko kur­czaka znaj­duje się nad nim i razem z pod­udziem sta­nowi coś, co u hur­tow­ni­ków możemy spo­tkać pod nazwą noga ana­to­miczna z kur­czaka . W prze­pi­sie uży­łem wła­śnie całej nogi, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby zro­bić same pie­czone pod­udzia, czy udka z kur­czaka, więc nie zaprzą­tajmy sobie tym głowy.
Składniki:
2 spo­rawe udka z kur­czaka,
1 łyżeczka soli mor­skiej,
1 łyżeczka czosnku gra­nu­lo­wa­nego,
1/2 łyżeczki świeżo mie­lo­nego, czar­nego pie­przu,
1/2 łyżeczki mie­lo­nej papryki (jeśli ktoś lubi),
odro­bina oleju rze­pa­ko­wego do pod­la­nia pie­czeni.
Udka z kur­czaka nacie­ramy mie­szanką powyż­szych przy­praw, umiesz­czamy w bryt­fan­nie, na któ­rej spód nale­wamy tro­szeczkę oleju, i zosta­wiamy w chło­dzie na godzinę czy dwie, żeby się “prze­la­so­wały”. Po tym cza­sie udka z kur­czaka pie­czemy w pie­kar­niku nagrza­nym do 200ºC, do zru­mie­nie­nia, prze­wra­ca­jąc od czasu do czasu (powiedzmy co kwa­drans). Jeśli ktoś pie­kar­nika nie posiada, spo­koj­nie może poeks­pe­ry­men­to­wać z pie­cze­niem w bryt­fance na pal­niku kuchenki. Jedyna nie­do­god­ność polega na tym, że pie­czone udka z kur­czaka trzeba będzie prze­wra­cać czę­ściej, aby rów­no­mier­nie dopie­kły się z każ­dej strony i nie przy­pa­liły.
Poda­jemy z dowol­nymi dodat­kami. Na zdję­ciu powy­żej pie­czone udka z kur­czaka w towa­rzy­stwie ćwi­kły i goto­wa­nego ryżu par­bo­iled. Smacz­nego!
Pie­czone udka z kur­czaka
Por­cji: 2
Skład­niki:
2 udka z kur­czaka
1 łyżeczka soli mor­skiej
1 łyżeczka czosnku gra­nu­lo­wa­nego
1/2 łyżeczki świeżo mie­lo­nego, czar­nego pie­przu
1/2 łyżeczki mie­lo­nej papryki
olej rze­pa­kowy
Źródło:http://bombakaloryczna.pl/pieczone-udka-kurczaka